Quy Định

Một số các quy định trong cung:

  1. Quy định chung: 
  2. Quy định comt: QĐ CMT_Pass